جیر ِ جیراکی

جیر ِ جیراکی

ناز فاندری مَرَ

آشه کارا

لوچان زنی !

 

واگردان فارسی :

 

نهانی

به مهر و ناز نگاه ام می کنی

عیان

به نفرت پشت چشم نازک می کنی !

 

یک پاسخ ارائه کنید