حج حجی یان

حج حجی یان

جه دور ِ شَر آمؤن درید

ایمسالم

اَمان خانه ناریم

 

واگردان فارسی :

 

چلچله ها

از فاصله های دور دارند می آیند

امسال هم

ما خانه نداریم

 

یک پاسخ ارائه کنید