حج حجی

حج حجی یان

خانه چاکودان درید

آمِه ناشتِه بؤ خانه

دامنه جیر

 

واگردان فارسی :

 

پرستوها

خانه دارند می سازند

زیر دامنه و سقف ِ

خانه نداشته ی ما

 

 

یک پاسخ ارائه کنید