خدای خوب جهان!

نشسته ای به دلم با تمام شک و گمان

خدا به خیر رساند، خدای خوب جهان

 

نوازشی کن و من را بگیر زیر پرت

درست مثل پری خانمی قشنگ و جوان

 

همیشه و همه جا در کنار من هستی

تویی که در مقابل چشمی، تویی که ورد زبان…

 

رسیدنم به تو حتمی ست گوش شیطان کر

بیا کنار من و داغ بر دلش بنشان

 

مرا که دلخوشی م بغض های توی گلوست

شبیه ابر به گرمای سینه ات برسان

 

درون موج جنون خیز دامنت غرقم

بریز شعله به جانم، به آتشم بکشان

 

قرار رفته و این تازه اول عشق است

بمان که راه زیادی ست تا سپیده دمان

 

 

یک پاسخ ارائه کنید