خوشک ِ دار

او خوشک ِ دارَم

ولکی نارَم تا پئیز فُکُنه

پئیز دوماغ َ

اَتوئی سوجانَم !

 

واگردان فارسی :

 

درختی خشکیده ام

برگی ندارم تا پائیز فرو بریزد

این طوری

پائیز را خیط می کنم .

 

یک پاسخ ارائه کنید