بَگوش آیه زمستان

سرده باد ِ زوزه

بَمَرده پاپولی یان ِ سمفونی

جه درجک ِ لا

 

واگردان فارسی :

 

زوزه ی باد سرد زمستانی

سمفونی مرگ پروانه

از لای پنجره

به گوش می آید

 

یک پاسخ ارائه کنید