دروغ کی خاش نییه

سلِ گوزگام خوایه کولی بگیره
ئی تا خال اسب مو چولی بگیره

تونم تانی ج تی سینه وازا ِکون
دروغ کی خاش نییه کولی بگیر

———————————————-

برگردان فارسی

دروغ که استخوان نیست…

قورباغه ی مرداب می خواهد ماهی چابک بگیرد
وتار موئی از یال اسب پرنده شکار کند

تو هم می توانی قصه از خود سر کنی
دروغ که استخوان نیست که در گلویت گیر کند

یک پاسخ ارائه کنید