رودخانه گزافرود – گزاروخانه

این رودخانه سر چشمه خاصی ندارد واز مازاد آب های شالیزار ها سرچشمه می گیرد. درسال های اخیر به علت کمبود آب بااستفاده از پمپهای کفکش از آب این رود خانه برای آبیاری شالیزار ها و باغات کیوی استفاده می شود.

این رود خانه در انتها به در یای کاسپین می ریزد به همین علت میزبان آبزیانی که برای تخم ریزی واردرودخانه می شوند است. معمولا از اواسط اسفند ماه ، ماهی سفید وارد رود خانه می شود و تا اوایل اردبهشت در رود خانه می ماند. بعد از ماهی سفید، ماهی کولی به رود خانه می آید.

شهر کلاچای از جانب شمال به دریای کاسپین ، از سمت جنوب به بخش رحیم آباد ، از سوی مشرق به بخش چابکسر و از طرف مغرب به شهرستان رودسر متصل می شود. دو رودخانه خشکرو د و پلرود به ترتیب در شرق و غرب آن جریان دارند و رود خانه گزافرود نیز از میان آن می گذرد.

روستای گزافرود

گزافرود روستایی است در شرق استان گیلان که همانند دیگر مناطق مجاور دریای کاسپین به علت وجود رطوبت وآب وهوای مناسب جهت کشت محصول برنج ( که در واقع به رنج است ) مناسب است . مردم در این مناطق اغلب به کشاورزی اشتغال دارند . عده ای هم به دلیل کم در آمد بودن شالی کاری ، زمین های خود را به باغ های کیوی تبدیل َکرده اند چون نسبت به شالی کاری هم زحمت کم تری دارد و هم در آمد بیشتری.

یک پاسخ ارائه کنید