زالاش داشتی خاسی سلاُ فَوَرَه

 زالاش داشتی خاسی سلاُ فَوَرَه
روخان آباَ خو یارَه رِه بُبَره

نانستی کی روخان و سَل سرابه
واُ بی‌آب زرخِ واشاناَ بَچَره

برگردان:

تشنگیِ فراوان داشت می‌خواست تالاب را ببلعد
آب رودخانه را برای یارش ببرد

نمی‌دانست که رودخانه و مرداب هر دو سراب‌اند
و باید بدونِ آب، علف‌های هرز را بچَرد

یک پاسخ ارائه کنید