زمستان ِ آخر آخران

زمستان ِ آخر آخران ِ

مِه چوم

بودوخته نَهَه دغن ِ کنار

آکِه فارَسِه پامچال ِگول

 

واگردان فارسی :

 

پایان زمستان است

چشم دوخته ام

بر کنار جویبار

کی فرا می رسد گُل پامچال

 

یک پاسخ ارائه کنید