سر ِ واستی، دوبو آفتاب ِ دونبال

سر ِ واستی، دوبو آفتاب ِ دونبال
جه دیل، پروانه بو مئتاب ِ دونبال

بیدِه حاجت نَدِه اَجور جلاستن
واَ کاول اوسادن شون گاب ِ دونبال

برگردان:

به هوای سر(عقل)، به دنبالِ آفتاب افتاد
به خاطرِ دل‌اش، پروانه‌ی دنبالِ مهتاب بود

دید این‌گونه آویزان‌شدن، حاجت نمی‌دهد
باید گاوآهن را برداشت و دنبال گاو رفت

یک پاسخ ارائه کنید