سوکوله خان

بیدار بینشتم

تا سوکوله خان

سوکوله بخاند

صؤب نامو ولی …

 

واگردان فارسی :

 

تا خروسخوان

بیدار نشستم

خروس خواند

صبح نیامد امّا …

 

یک پاسخ ارائه کنید