سیتاره

چَن شَو

سیتاره بیشمارم

تا

تو بائی ؟

 

فارسی واگردان :

 

چند شب

ستاره بشمارم

تا تو

بیائی ؟

 

یک پاسخ ارائه کنید