شعر 8-1

سل، سان
سیم‌پرک
پرأگیفت، ما مئن…
کؤله‌یان ٚ دۊخونق:
تۊقایی، تۊقایی، تۊ قایی، تۊ آیی…
تی‌ راسر نیشتم
تی‌پاماله‌یان-ه ایشمارم
می‌دیل‌گا سر ٚ شینا، نه
تاتایی‌یان ٚ فۊخوس-فۊخوس ٚ شینه اون…
می‌شینه اون…

برگردان :

آبگیر، آرامش/ماهی سیم، پر گرفت میان ماه/پژواک موج‌ها:/عاشقی، عاشقی، عا شقی، تو می‌آیی…/بر سر راهت نشسته‌ام/رد پاهایت را می‌شمارم/(رد پای) روی سینه‌ام را نه/آن متعلق به ازدحام تصاویر است…/از آن من است آن…/

 

یک پاسخ ارائه کنید