شعر 9-1

بیا بی شیم چش پرانا
فن———-دریم
چوم دکف
کلمانا دی —چینیم:
اوزار
اوضا
اسمان
اوزارا اونسانیم
اوضایا وئر بزنیم
اسمانا واکاریم
سیوایی تاودیم
کلمانا جوخوفته توقایی یانا/کی
اویرا بؤ-
سطران ِ لا
وهل
بینویسم
بی/لافند
بی
ویریس
بلگی ویرسا
هنده
دود بوبؤ
هوا بوشؤ.

برگردان
بیا برویم به دامنه ها بنگریم
در چشم انداز/ کلمات را بچینیم:
ابزار/اوضاع/اسمان
ابزار را برنداریم/از اوضاع عبور کنیم/ اسمان را سر کار بگذاریم
فاصله بیاندازیم/ مابین رابطه های پنهان کلمات
چه کسی
گم شده است/ در میان سطرها
بگذار بنویسم
بی طناب
بی
طناب
شاید برخیزد.
بازهم
دود شدند
هوا رفتند

یک پاسخ ارائه کنید