صؤب و کلاچ

صؤب

دئر شوئن دوبوم

کارِ سر

کلاچ هی قار قار کؤده

 

واگردان فارسی :

 

صبح

دیر داشتم می رفتم

سرِکار

کلاغ هی قار قار می کرد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید