اَوَل

مِه عسکِ قابَ

چأکُنید

بادَن من بیمیرم

 

واگردان فارسی :

 

اوّل

قاب عکس مرا

بسازید

بعدا” من بمیرم

 

یک پاسخ ارائه کنید