عَرَخ سَکی

اوجور کی

مستی دأره تِه چومان

عَرَخ سکی

ناره !

 

واگردان فارسی :

 

آن گونه که

چشمان تو مستی و گیرائی دارد

گیرا ترین مشروب

ندارد!

 

یک پاسخ ارائه کنید