عاشقِ عکس گیفتنه. اونم او وسط بئسه خورا بچسبانه ایتا پیله آدما. بازون ذوق بوکونه بگه می امرا ریفقه. ایجور رنگی لیباسم دوکونِه کی اونا جه بقیه سیوا بوکونه. عادتم داره همشک مراسمانه رِه خورا زودتر فارسانه. نه اینکی وقت شناس ببه نه، خایه او جولو بینیشه تا عکس کی گیتاندره ده،حتمنی اونه عکسم دکفه. اونم او وسط.
خولاصه دوچچی اونا خیلی خوش آیه. ایتا عکس گیفتن . اُویتَم اَنکی اول جه همه اونا دوخانَد، بشه میکروفن پوشت سورخابه.

عکس:

عاشقِ عکس گرفتن است. آن وسط بایستد و خودش را بچسباند به آدمی بزرگ. بعد با خوشحالی بگوید بامن رفیق است. نوعی لباس رنگی هم بپوشد که او را از بقیه جدا کند. عادت دارد برای مراسم همیشه خودش را زودتر برساند. نه آنکه وقت شناس باشد نه؛ می خواهد آن جلو بنشیند وقتی که عکس می گیرند حتمن او هم بیفتد آنهم وسط شان. خلاصه از دو چیز خیلی خوشش می آید؛ یکی عکس گرفتن و دوم اینکه او را قبل از همه صدا بزنند برود پشتِ میکروفن قرمز شود.

 

یک پاسخ ارائه کنید