غوروب

کو پوشت َ فاندر

خون ِ مئن

غوروب کؤدان دره

آفتاو

 

واگردان فارسی :

 

پشت کوه را بنگر

درون خون

در حال غروب است

آفتاب

 

یک پاسخ ارائه کنید