فرهنگ عامیانه ی زیارتگاه های گیلان

مراسم و آیین های مذهبی در روند تاریخی خود، با درهم آمیختن اسطوره و آیین، به بخشی از باورهای عامیانه ی مردم تبدیل شده اند. گیلان با توجه به موقعیت مذهبی خود از آغاز دوره های اسلامی تاکنون، تجلی گاه باورهایی است که نمادهای آن، به عنوان مکان های مقدس، در فرهنگ مردم منطقه از اعتبار و احترام برخوردار بوده است. کتاب حاضر در پی معرفی و شناساندن این باورهاست. نویسنده با کار میدای، از یک طرف به معرفی موقعیت های جغرافیایی و معماری بقعه ها می پردازد و از طرف دیگر آیین ها و باورداشت های مردم نسبت به این نمادها را ثبت می کند.

فرهنگ عامیانه ی زیارتگاه های گیلان

یک پاسخ ارائه کنید