لاجونی ایشتو زئین 10

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ”ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

*******************************

موضوع ؛ لاجونی ایشتو/” چاچول باز

چاچول باز: پشت هم انداز، چاخان، لاف زن، حُقه باز، شارلاتان، فریب کار، مزور، حیله گر، مکار، ، نیرنگ باز، دورو، زبان باز، هوچی گر است.

از قدیم نَدیمون، وقتی لاجونئین که-سه دئین که حُقه باز ومتقلبه و سرمردمه کلاه نِه-نه، گوتَن؛ ” اونه گونی؟ ، خیلی چاچول بازه!” /شَمه موواظب ببین!

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که کسی، در روابط اجتماعی، کلاه برداری و نیرنگ بازی می کند و کارش تقلب و شارلاتان بازی است، می گفتند؛ ” اونو میگی؛ خیلی چاچول باز(نیرنگ باز) است. مواظب خودتون باشین!

آرزو کونَم، آدمه چاچول باز، نصیب هیچ کس نبون

*******************************

موضوع ؛ لاجونی ایشتو/ گیجگال ( پُر سرو صدا)

گیجگال؛ نام پرنده ای جنگلی است، پرنده ای که جنجالی و پُر سرو صدااست. آن گاه که می خواند، انگار که شلوغ پلوغ می کند!

لاجونئین هروقتی اینَن یک کسی خیلی سرو صدا کونَه و جنجال گره، گوتَن؛ ” خیلی گیجگاله“، به زبونه دیگه؛ خیلی ” داد، دادی” ایسه!

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که کسی، پُرسرو صداست و جنجال به پا می کندو سروصدای زیادی راه می اندازد، به او گیجگال(=پرنده جنگلی پُرسروصدا) ، می گویند.

زاکون؛ اگه به کسی بربخوردین که ، گیجگاله، چی کار کونئبن؟

جون ساق ببین

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید