لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی103

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پَمُودور رُب پَچی= رُب گوجه پزی

_ دیرین=  لا (درون/ تو)
_ گویَ=  لابد
_ آجیز نالی=  لابه/ عجز
_ لَتْ=  ولگرد
_ لَتْ بُن=  لات شدن
_ نیل=  لاجورد
_ نیلی=  لاجوردی
_ چَ پَک کُنْ=  چاه پاک کن/ لای روب
_ چَ وورتَن=  لای روبی چاه
_ چَ پَک گودَن=  پاک کردن چاه از گِل و لای
_ قورَبْ=  لاف
_ قورَب زِن=  گزافه گو/ لاف زن
_ پَمَدور رُب پَچی=  پُختن رُب گوجه فرنگی
_ آو- لاکو=  لاک پُشت
_ لَک ومُر گودَن=  لاک و مُهر گودَن
_ لُنَه=  لانه(آشیانه موجودات اهلی، که انسان می سازد)
_ فَک=  لانه (آشیانه موجودات وحشی، که آن موجودات می سازند)
_ فَک گودَن=  لانه کردن
_ لَک=  لاوک (آوندی است چوبی، مانند لگنی که گودی آن کم باشد و در آن آرد را خمیر می کنند، یا کَشک می سایند.)
_ روت =  گِلی که در جریان آب ته نشین می شود.
_ بکَر خُر=  لایق
_ بکَرنخور=  نالایق

 

 

یک پاسخ ارائه کنید