لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی106

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

خَش وَلیس= چاپلوس

_ خَش وَلیس=  چاپلوس
_ خَش وَلیسی= چاپلوسی
_ خَش وَلیسی گودَن=  چاپلوسی کردن
_ خَش وَلیس بُن=  چاپلوس بودن
_ بَکَر خُر بُن=  لایق بودن
_ مَچَه=  لَب
_ رَخت=  لباس
_ لَب پُر=  لبالب
_ لَپه لَپه زِن=  لَب پَر زدن(بیرون ریختن آب از ظرف پُر)
_ لَب بَپَرسه=  لب پَر شده
_ چُغندَر=  لبو
_ کیتیر گودَن=  لب ورچیدن(به گریه افتادن)
_ تَکَ مَچَه=  لب و لوچه

 

 

یک پاسخ ارائه کنید