لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی113

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

رافا= منتظر

_ رافا=  منتظر
_ چیشم به راه=  چشم به راه/ منتظر
_ چیشم به دَر=  چشم به راه/ منتظر
_ چیشم اینتظاری=  چشم به راه بودن
_ تاسیان=  دلتتگی
_ مِه بَه تَسیونه=  حس دلتنگی دارم
_ توکُن خوردَن=  لول خوردن
_ اَمه=  ما
_ مَت=  مات
_ مَت بُن=  مات بودن
_ موچی=  ماچ/ بوسه
_ مَچولوس=  ماچالُس/نام یک بازی کودکانه
_ موجی زِن=  ماچ کردن
_ مَری گوذَن=  مادری کردن
_ میلُن=  مار
_ مَر بَزه=  نارگزیده
_ چوچَر=  مارمولَک
_ مَس=  ماست
_ مَش=  ماش

 

 

یک پاسخ ارائه کنید