لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی131

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

واوین/وابین= حلقه ماهی در بُرش عرضی

_ واوین/ وابین= حلقه ماهی در بُرش عرضی
_ مَهی گردبیج= ماهی پخته شده روی آتش
_ شُکُم پور مَهی= ماهی شَکَم پُر(از مواد و گیاهان خوشبو، مغز گردو، انار تُرش و…) ،روی آتش
_ اَشپول کوکو= کوکوی خاویار ماهی؛ آمیخته با گیاهی خوشبو از تیره نعناع، به نام“ سَرسوم”
_ ته بیرونَ مَهی کله= خورشت کله ماهی
_ جغور- بغور=دبیجا(اجزای درونی ماهی سفید که برشته می شود)
_ دبیشته مَهی= ماهی سُرخ شده
_ شوره مَهی= ماهی نمک سوده/ ماهی شور
_ دَسبیج مَهی= ماهی دودی
_ مَهی مورغونه= آمیزه گوشت ماهی دودی با تخم مُرغ، سُرخ شده در روغن
_ مَهی فوسونجون = فسنجان ماهی
_ کوله بیج= ماهی تابه
_ پَکه= پایگاه صیدماهی
_ پولَک= فَلس ماهی
_ سیم ساک= بوی ماهی
_ اَشپول= خاویار
_ وام- واموتَن= کار جستجوی دام های گسترده در دریا

 

یک پاسخ ارائه کنید