لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی145

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

جوْسَنْ= جویدن

_ وینجه= سقز
_ جوُسَن= جویدن
_ اَدَمسْ= آدامس
_ اَدَمس خروس نَشون= اسم یک آدامس قدیمی در ایران
_ وینجه جُوسَن= جویدن سقز
_ پیلَ= بزرگ
_ تاب= طاقت
_ توْسَن= تابیدن
_ تَچَه= یک کیسه از کالا
_ تَسیون= جایی که حُزن انگیز است.
_ تَشتَنْ= تراشیدن
_ تاگوذَن= تا کردن
_ تَم= سکوت
_ تَم بَزه= سکوت کرده
_ تَم-تِم بَزه= ساکت
_ تُودَن= پرتاب کردن
_ تَپونِن= ثپاندن
_ تَ تَ رَج= پشت سرهم
_ تخت= هموار
_ تَرسِن= ترسیدن
_ تَرسونِن= ترساندن
_ تَرکونِن= ترکاندن
_ تُندی= پرخاش

 

 

یک پاسخ ارائه کنید