لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی154

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اَشتَلی= هلوی بومی و محلی لاهیجان/گیلان

_ وَرسَن= باریدن
_ وَز= پَرَش
_ وَز= باز
_ وَز گودَن= جَستَن
_ وَسِن= مالیدن
_ وَسوختَن= حرارت دیدن چیزی تا حد تبخیر
_ واسوته= تبخیر شده است.
_ وَسی= برای
_ وَلیشتَن= لیسیدن
_ وَمونسَن= بازماندن
_ وَوِن= بُریدن
_ وَرادَ= لاابالی/ازبند رَسته
_ وَس=بس
_ وَسّه= بس است
_ بَل= شُعله
_ ویشتَر= بیشتر
_ یَد گیتَن= آموختن/ یادگرفتن
_ یَرسَن= جُرات کردن
_ یَلغوز= مجرد
_ یَمَن= وَرَم عمومی بدن
_ یِهو= ناگهانی
_ آو- پیله= تاوَل
_ اَشَتَلی= هلوی بومی و محلی لاهیجان/گیلان
_ آو خوری= لیوان
_ اَهه- رِی= آره، بابا

 

یک پاسخ ارائه کنید