لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی158

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کَغَذ هَوَیی= بادبادک

_ اَمَدَری؟ = می آیی؟
_ هَندِنَم= نمی دهم
_ هَدَم= دادم
_ کَغذ هَوَیی= بادبادک
_ وَبَدی= ولش کن/ بی خیال باش
_ وَلگ= برگ
_ ویریس= پاشو
_ وُشکَسَه= شکوفا شده است.
_ وَرَشین زِنْ= بهم زدن/ مخلوط کردن
_ اَبچینْ= پلاستیک
_ پَچْ= آدم کوتاه قد
_ جَلْف= ژرف/ عمیق
_ جول= گونه
_ خُوْسَن= سُرفه
_ دَچکَسه= چسبیده
_ دَخیسّه= خیس خورده
_ جَگَلَه= فریاد
_ سونجَق= سنجاق
_ گَلَشْ= یک نوع کفش لاستیکی
_ وَخوبْ= آگاه
_ وَلیشته= لیسیده

 

یک پاسخ ارائه کنید