لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی56

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

میزْقُن چی= سُرنا نواز

_ یَغی گَری=  سرکَشی/ نافرمانی
_ سَر زِن=  سرکشی کردن/ بازدید کردن
_ فودوشْتَن =  نوشیدن/سرکشیدن
_ یواش-ی-نیگا. گودَن=  سَرَک کشیدن- دُزدانه نگاه کردن
_ سَکَنجمین=  سرکه شیره
_ سَرحَل بونْ=  سرکیف بودن/ سرخوش بودن
_ اَوَره=  آواره- سرگردان
_ سَر دَوْر زِن=  سرگیجه
_ سَرمَ- زِن=  سرمازدگی
_ سَرما بَزه=  سرما زده
_ میزقُنْ=  سُرنا
_ میزقُنْ زِن=  سُرنا زدن
_ میز قُونچی=  سُرنا زن
_ بَخت ایقبَلْ=  سرنوشت
_ سَر-سَمُون=  نظم و ترتیب/سامان یافتن

 

یک پاسخ ارائه کنید