لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی61

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چیم چیم= نور ستاره

_ بواَنْجیل=  گیاهی خوشبو و خودرو/ سوسنبه
_ سوسوزِن=  سوسوزذن/ روشنایی از دور
_ سوسوگودَن=  سوسوکردن/ ازدور روشنایی به چشم آمدن
_ عَیْب ایرَد=  سوسه/اشکال
_ چوقولی گیتَن=  سوسه آمدن
_ سوْغَت=  سوغات
_ کونج=  گوشه/ کُنج
_ قَسَم=  سوگند
_ قَسَم خوردَن=  سوگتد خوردن
_ قَسَم دَن=  سوگند دادن
_ سوخون=  سوهان
_ چیشم’ سو=  نورچشم
_ چیم چیم=  نور ستاره
_ سو- پَیه=  سه پایه(دیگ روی آن می گذارند)
_ سوشَهی=  سه شاهی
_ سوشمبه=  سه شنبه
_ سَه زَرْ=  سه قران
_ سوگوش=  سه گوش
_ سوکونْجی=  سه گوشه
_ ایشتَبَهی=  سهوی
_ سوهَیْل=  ستاره سُهیل
_ سی یا بَپوشه=  سیاه پوش
_ سی یا توْوه=  سیاه چرده

 

یک پاسخ ارائه کنید