لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی66

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شیرْ، نَ خط= شیر- خط بازی

شیر یا خط نوعی بازی دونفری است با سکه و آن چنان است که یکی از دو نفر سکه‌ای در دست گیرد و از طرف بپرسد؛ «شیر یا خط؟». طرف بگوید شیر یا بگوید خط و او سکه را به زمین زند یا به هوا پرتاب کند تا بر زمین افتد؛ اگر آن سوی از سکه که مخاطب گفته‌است، بر روی زمین آمد، بُرده وگرنه باخته‌ است.

_ اَنگور دوشُوْ=  فرآوری شده شیره انگور
_ اَزبه دوشُو=  فرآوری شده شیره خُرمالوی جنگلی
_ شیربه شیر زَسِن=  شیر به شیر زاییدن(فرزند آوری، زمانی که هنوز فرزند پیشین، شیرخوار است.)
_ شیره یی=  شیره کَش(شیره تریاک)
_ شیره کَشِن=  شیره کشیدن(شیره تریاک)
_ شیرْ، نَ خط=  شیر یاخط بازی(بازی با انداختن سکه بر روی زمین)
_ شیرین بُن=  شیرین شدن
_ شیرین گودَن=  شیرین کردن
_ شیرنی=  شیرینی
_ فیتیرَ بَلا=  شیطان ( کودکی که بازی های خطرناک می کند)
_ شیطُونی=  شیطانی
_ صَبْ خونه=  صاحبخانه
_ اَسَمُن گُرگُر=  صاغقه

یک پاسخ ارائه کنید