لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی67

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اَرابَه چی= گاری چی

اَرابه (یا: گردونه) وسیلهٔ نقلیه‌ای است که دو چرخ دارد و معمولاً به وسیلهٔ یک یا چند حیوان (معمولاً اسب یا قاطر) کشیده می‌شود. تفاوت ارابه با گاری آن است که گاری چهار چرخ دارد و با دو اسب کشیده می‌شود. هر دوی آن‌ها با کالسکه، که فقط برای حمل و نقل انسان ساخته شده، متفاوت‌اند

_ سَر جیری دَشتَن=  شیب داشتن (سرازیری)
_ پیچ=  شیرآب
_ شوکُمه=  شیردان
_ خَلَبی سَر=  شیروانی
_ صَبْ خونه=  صاحبخانه
_ صهَبْ بون=  صاحب شدن
_ صهَبْ مَل=  صاحب مال
_ صهَبْ کَر=  صاحب کار
_ صَفَ بون=  صاف شدن
_ صَفَ گودَن=  صاف کردن
_ صووَیْن=  صبح
_ صوب=  صبح
_ صوبْنه=  صبحانه
_ صبر گودَن=  صبر کردن
_ صبر اَمَن=  صبر آمدن
_ دوخوندَن=  صدا زدن
_ چَچَه=  صدای بلبل
_ شُرشُر=  صدای ریزش آب
_ ویزویز=  صدای زنبور
_ پیشکَم=  صدای عطسه
_ بَق بَقو=  صدای کبوتر
_ اَرابَه چی=  گاری چی

یک پاسخ ارائه کنید