لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی73

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فَلَکه دَبسَن = فلک کردن/ نوعی از تنبیه های روزگاران گذشته ایران

_ فیرَری=  فراری
_ یَدَ شُنْ=  فراموش شدن
_ یَدَ گودَن=  فراموش کردن
_ حَضیر- اَمَده=  فراهم بودن
_ قوچَقْ=  فربه/ چاق
_ عَجوزه=  فرتوت/ ناتوان
_ چَرخونِن=  گرداندن
_ فَرده=  فردا
_ فَردهِ شُوْ=  فردا شب
_ چَسب=  فِرز/ چابک
_ زَکْ=  فرزند
_ قَصِید=  فرستاده/ پیک
_ فَرش گودَن=  فَرش کردن
_ وَخت=  فرصت
_ خَیَل گودَن=  فرض کردن
_ تُوفیر=  فَرق
_ تَوفیر دَشتَن=  فرق داشتن
_ فَرقْ نَن=  فرق گذاشتن
_ اَجیر=  فرمانبردار
_ فورو شون=  فرورفتن
_ وَگوذَر گودَن=  فروگذارکردن
_ دَدْ=  فریاد
_ دَد کَشِن=  فریاد زدن
_ گول زِن=  فریب
_ گول زَن کَس=  فریب دهنده
_ فَلَکه دَبَسَن=  فلک کردن ( نوعی از تنبیه در روزگاران گذشته ایران)

یک پاسخ ارائه کنید