لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی74

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

قَلی بَف= قالی باف

_ سوس سوسی=  فِس فِس کردن (کاری را به کُندی انجام دادن)
_ تیر=  فَشَنگ
_ پَهین=  فضله
_ گَدَ=  فقیر
_ خَیَلی=  فکری
_ خَیَلی بُن=  فکری شدن
_ فولُن بیسَر=  فلان و بهمان
_ لَم=  فلج
_ لَم بُن= فلج شدن
_ سیل=  فَلس ماهی
_ فیل فیل=  فلفل
_ فَلَکه=  فَلک
_ میْدون=  فَلَکه/ میدان شهر
_ فی=  فوت
_ فی زِن=  فوت کردن
_ ایفَده=  فیس/تکبر
_ ایفَده دَشتَن=  فیس داشتن
_ ایفَده گودَن=  فیس کردن
_ فینگ=  فین(صدایی که از بینی، هنگام گرفتن ترشح آن شنیده می شود.)
_ فینگ گودَن=  فین کردن
_ قَلی بَف=  قالی باف
_ فیسخَلیْ=  فینگیلی (بسیار کوچک)

یک پاسخ ارائه کنید