لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی75

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تورَنگ= قرقاول

_ قَب =  قاب ( استخوان کوچکی از دست پای گوسفند که با آن بازی می کنند.)
_ قَب=  قاب (قاب عکس)
_ قَب بَزی=  قاب بازی
_ دَسمَل قَب=  قاب دستمال ( پارچه ای که باآن ظرف را می شویند.)
_ قَب گودَن=  قاب کردن
_ مومَیْ=  ماما(قابله)
_ مومَیی=  مامایی (قابلگی)
_ چینگ زِن=  قاپیدن
_ قَتوک= خورشت ( قاتُق)
_ وَرَشین قَله=  قاتی پاتی
_ تَرَک=  قاچ/شکاف
_ خَجْ=  قاچ(تکه ای بریده از خربزه و هندوانه)
_ تَرَک=  شکاف
_ تَرَک ویتَن=  قاچ برداشتن
_ تَرَک خُردَن=  قاچ خوردن
_ خَجْ گودَن=  قاچ کردن
_ تَرَک تَرَک بُن=  قاج قاچ بُن
_ تَرَک تَرَک گودَن=  قاچ قاج کردن
_ قَشوک=  قاشق
_ چوب قَشوک=  قاشق چوبی
_ تورَنگ=  قرقاول/ تذرو(پرنده ای است.)

 

 

یک پاسخ ارائه کنید