لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی76

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شُوِگَرد= گَزمه/پاسبان شب

_ خَبَر بَره-ی=  قاصدک (گُل گیاهی به نام؛ عَلف قاصد)
_ کَرَوُنْ=  قافله
_ هَرهَرخَنده گودَن=  قاه قاه خندیدن
_ نَوْ=  قایق
_ دَخوتَن=  قایم شدن
_ قَیْم بُن=  قایم شدن
_ قَیم گودَن=  قایم کردن
_ چشم داره-ی=  قایم باشک(یک بازی)
_ قَواله=  قباله
_ او مُقهِ=  قبلاً
= بولند قَد=  قَد بلند
_ لینگ دیراز=  قددراز
_ قَدرْ دونَسَن=  قدر دانستن
_ قَدر دونی گودَن=  قدردانی کردن
_ اَن-نِی=  اندکی/کمی
_ کَت- کَتاس=  قُدقُد(صدای مُرغ خانگی، پس از تخم گذاری)
_ قَد کَشِن=  قدکشیدن
_ پَچَ قَد=  کوتاه قد
_ قَدم زِن=  قدم زدن
_ غَمزه=  قِر
_ قوربُن شون=  قربان رفتن
_ قَییم=  قُرص
_ شَنْسی=  قُرعه
_ قُرَ کَشِن=  قرعه کشیدن
_ چَرخه=  قِرقِره
_ چَرخُنی بَزی=  قرقره بازی
_ وَشی=  قرقی (پرنده شکاری)
_ سورخ=  قرمز
_ جَفیری-قورمه=  قورمه سبزی
_ بِجَ کَبَب=  قورمه سبزی
_ شُوْگَرد=  گَزمه (پاسبان شب)

یک پاسخ ارائه کنید