لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی77

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

مریضخانه= بیمارستان

_ قیسط=  قسط
_ نَقل=  قصه
_ نقل گوتَن=  قصه گفتن
_ نَقَل=  قصه گو
_ تَتَرَج=  قطار/پشت سرهم
_ چَکه=  قطره
_ چَکه چَکه=  قطره قطره
_ تیکه=  قطعه
_ مریضخانه=  بیمارستان
_ تیکه تیکه=  قطعه قطعه
_ شَکَف=  قفسه
_ قوفل=  قُفل
_ قوفل سَز=  قُفل ساز
_ قوفل گودَن=  قفل کردن
_ قولَب=  قلاب
_ قولَب دوزی=  قلاب دوزی
_ مِکَل=  قُلاب ماهی گیری
_ قُرت=  قُلُپ (جُرعه)
_ قولچومَق=  قُلچماق(زورمند)
_ گَردَن کُلفت=  قُلدور/ زورگو
_ گَردَن کُلُفتی=  قُلدری
_ چَم=  قلِق

یک پاسخ ارائه کنید