لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی91

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

لَحَف دوجی= لحاف دوزی

_ کول خُردَن=  کولی گرفتن(برپشت کسی سوارشدن و سواری گرفتن)
_ کُوْلی گیری=  کولی گری(با بی شرمی داد و فریاد راه انداختن و ناسزا گفتن)
_ کُولی گری کردن=  کُولی گیری گودَن
_ کین=  کون
_ کین بَرَنه=  کون برهنه
_ کوکُلَت=  کوهستان
_ لَحَف دوجی=  لحاف دوزی
_ کِر=  کَهیر
_ سیفت=  کیپ (سَفت)
_ سیفت بُن=  کیپ شدن
_ سیفت گودَن=  کیپ کردن
_ چیکریس=  چین و جروک جامه
_ لَقه=  کیسه بزرگ
_ تَچه=  کیسه کوچک
_ جُنْ شور کیسه=  کیسه حمام
_ دَلّکْ=  کیسه کَش
_ کیسه کَشِن=  کیسه کشیدن
_ هیشت=  کیش(صدایی برای راندن مُرغ)
_ هیشتَ گودَن=  کیش کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید