لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی10

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

 

بیجا- بیجی= بوداده تخم خربزه، هندوانه و کدوی محلی در لاهیجان/ از دیرینه زمان

_ نازبداشته=  عزیز دُردانه/ نازپرورده
_ گَرمه زواله=  عصر روزهای گرم تابستان
_ صَبر زئین=  عطسه کردن
_ پس-آ، پس-آ=  عقب، عقب
_ جَلف=  گْود
_ لاب-دون=  تارعنکبوت
_ عَوض-دَکَش=  عوض و بَدَل کردن
_ هَدا-هَه گیر گودَن=  دادن و ستاندن
_ ای-وا-بی-ده=  عوضی
_ عَیْد=  عید
_ عَیده رَخت=  لباس عید
_ هی – تو=  همین جوری
_ سَر فَتَرکْ شئون=  سرزده رفتن
_ فَچکه-سَن=  گیرکردن غذا در گلو
_ توئه=  تابه سفالی
_ بیجا-بیجی=  بوداده تخم خربزه، هندوانه و کدوی محلی
_ نئه – ره=  کوزه ویژه به عمل آوری دوغ و گرفتن کَره از ماست
_ کوله- بیج=  تابه
_ نَشکَن کاسه=  کاسه لعابی
_ ماست خوری=  پیاله کوچک
_ گوله=  کوزه
_ بِدره=  سطل
_ داب=  عادت/ رسم
_ تادی- گودَن=  عجله کردن/ شتاب کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید