لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی12

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی

به قلم؛ محمود اصغری

نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیندوز= پینه دوز

_ خوروس خون=  صبح
_ دوخوندَن=  صدا زدن
_ اوْ جا- دئن=  جواب صدا زدن را دادن
_ خوندَش=  پژواک
_فلاق-فلاق=  صدای جوشیدن آب (در کتری و…)
_ آسمون گور- گور=  صدای رعد و برق
_ درجیک =  پنچره
_ دربَچه=  پنجره
_ بَنه- وَره=  پی ساختمان
_ تَه-تَه-رَج=  پی در پی
_ ماست خوری=  پیاله
_ پیشباز=  استقبال
_ پینک=  وصله
_ پیندوز=  پینه دوز
_ کوله- بیج=  تابه
_ ته-لار=  ایوان طبقه دوم خانه های روستایی
_ کَرکه – مَرغونه=  تخم مرغ
_ تورْف=  تُرُب
_ تورشه لَب=  تُرش مَزه/ میخوش
_ هفته بیجار=  تُرشی مخلوط
_ وَتَر-کَسَن=  تَرَک خوردَن
_ چاکون- واکون گودَن=  آرایش کردن/ترو تمیزکردن

یک پاسخ ارائه کنید