لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی21

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پلیکان= پِله

_ په-له=  پلو
_ پَلیکان=  پِله
_ پومبه=  پَمبه
_ قَه-یَم-گودَن=  پنهان کردن
_ یه- وا-شه-ی=  پنهانی
_ رشْ- خَن=  پوزخند
_ موتَه-ره=  پوزه
_ پوس=  پوست
_ اَنارپوس=  پوست انار
_ پوس- کولوفت=  پوست کُلُفت
_ شوره=  پوسته سر
_ به-پیس-سه=  پوسیده
_ کولِش=  پوشال
_ پیج- وَا-پیچ=  پیچ واپیچ
_ پیچه- تُوْ=  پیچ و تاب
_ کَجه- لوچ=  پیچ و خَم
_ ته-ته-رَج=  پشت سرهم
_ پی فودَن=  پی ریزی کردن
_ بَنه- وره کندن=  پی ریزی کردن
_ شَشْ=  ادرار
_ جَلو- جَلو=  پیشاپیش
_ جلو-اَمئن=  پیش آمدن
_ جلو اَردَن=  پیش آوردن
_ جلو دکَتئن=  جلو افتادن
_ زود رَس=  پیش زَس
_ جلو-شوئن=  پیش رفتن
_ میرزَه=  پیشکار
_ طاله-بین=  پیشگو
_ جلو-گیتئن=  پیشگیری
_ هیکَل=  پیکر
_ پیل=  وَرَم
_ نوغون دار=  پیله ور
_ پیمون- دَوَس-سَن=  پیمان بستن
_ پینه دَوَسْ-سَن=  پینه بستن
_ پینَک دوزی=  پینه دوزی

 

یک پاسخ ارائه کنید