لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی22

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

هَلو چین= تاب

_ تا=  در تا کردن پارچه و لباس
_ تا- گودئن=  تاکردن
_ طه-قَت=  توانایی/ طاقت
_ پیچ=  تاب/چین و شَکَن
_ هلو-چین=  تاب
_ توْ-سَن=  تابانیدن(تاب دادن نخ)
_ هلو-چین- خوردَن=  تاب خوردن
_توْ-سون=  تابستان
_ تو-سو-نی=  تابستانی
_ توئه=  تابه
_ لینگه به لینگه=  تابه تا
_ تَه-تی=  تاتی (راه رفتن بچه ای که تازه به راه افتاده است و راه برنده او چنین می گوید)
_ تَه- تی- گودئن=  راه رفتن بچه ای که تازه راه افتاده است.
_ دیره- گودئن=  دیرکردن
_ لاب-دون=  تارعنکبوت
_ چه- پوْ=  جپاول/ تاراج
_ چه-پوْ گوذَن=  چپاول کردن/ تاراج کردن
_ کمون-چه-زئین=  تارزدن
_ گَمون-چه-کَش=  تارزن
_ تازه-بَزاسه=  تازه زا
_ کَل=  تاس/کچل
_ تا کو-ره=  تاکجا
_ تا- گودئن=  تاکردن
_ تَه-نه-وی=  اتاق بزرگ پذیرایی، در خانه های قدیمی(تَنَوی)
_ اَو- پیله=  تاوَل
_ اَو-پیله زئن=  تاول زدن
_ اَو- پیله گودَن=  تاول کردن
_ تُوْ=  تب
_ وا-سوتَن=  تبخیر شدن
_تُوْ- دار=  تب دار
_ تُوْ- دَشتَن=  تب داشتن
_ تُوْ- گودَن=  تب کردن
_ دیل تَپَش گودئن=  تپش کردن دل
_ اَخّه=  واژه بازداشتن بچه از چیزی
_رشک=  تخم شپش

یک پاسخ ارائه کنید