لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی27

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

زوپ-په زئن= جوانه زدن

_ ای را-اورا=  جَسته، گریخته
_جه-وه=  جعبه
_ تَقَلوب گودَن=  جعل کردن
_ تقل-لوبی=  جعلی
_ زاک=  جَقله
_ وا-ویجه= جقور-بقور(جگر سفید و سیاه خُرد شده، که باروغن سرخ شود)
_ دیله-حیگَر دَر=  دلیر/ پُردل
_ فه-فه=  جگر سفید
_ بَدجینس=  بدجنس/دَغل
_ فیرز=  جَلْد/چابُک
_ جیلد=  جلد
_ تونْد=  زود
_ بی حیا=  جِلف
_ شَکَ-شَندَر=  ژنده پوش
_ جَر-دَقه=  جلیقه
_ سَرَ-کَه-سه=  جُمجُمه
_ جین=  جِن
_ جَوون=  جوان
_ زوپ-په=  جوانه
_ روپ-په- زئن=  جوانه زدن
_ نیش=  جوانه گندم
_ جَه- وونی=  جوانی
_ گَله- فِه-ره=  جوجه تیغی
_ چیری=  جوجه خروس و مرغ
_ کَب-تَر- زاک=  جوجه کبوتر
_ وَه-دائن=  جوجه کردن
_ ظولْم=  ظلم/ستم
_ جوراف=  جوراب

یک پاسخ ارائه کنید