لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی29

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اَو-چاه= چاه آب

_ را-پیدا گودئن=  چاره جویی
_ قو-چَق=  چاق
_ چَغ=  بهبودی یافته و تندرست
_ چربَ-چاق=  چاق و چِله
_ چَک=  چاک
_ چَل- گودئن=  چال کردن
_ چونه=  چانه
_ چونه- زئن=  چانه زدن
_ اَو-چا=  چاه آب
_ چَه_یی=  چای
_ لوچ=  چپ چشم
_ ته-په-نئین=  چپاندن
_ دَمه-سئن=  چَپیدن
_ چَردَن=  چراکردن حیوان
_ چراغونی- گودئن=  چراغانی کردن
_ گَل- فَندَک=  چراغ موشی
_ چَردَن=  چَرا کردن
_ چَلْ=  چرخ چاه
_ دَنگْ=  جَرخ خرمن کوبی
_ چَلْک=  چِرک
_ چَلک- کا-گودَن=  چِرک کردن
_ چلکین=  چِرکین
_ چی-کی-ریس=  چُروک
_ وا-چیش-تَن=  چشیدن
_ وا-چی-شو-نئن=  چشانیدن
_ چیش-ته=  مقدارکمی از خوراکی
_ چیش-ته-بوخورده=  چیشته خور

 

یک پاسخ ارائه کنید