لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی35

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تَله= خروس

_ خینگ=  کودَن
_ خولفه=  خُرفه
_ خَرفهم- گودئن=  خَرفهم کردن(سخنی که نادان هم بفهمد)
_ چَر_ وادار=  خَرکچی
_ گُوْ- مَگَس=  خَرمگس
_ خُو- گوره=  خُرناسه
_ تَلَه=  خروس
_ هِین- کَس=  خریدار
_ هَئین=  خرید کردن
_ خَستگی-دَرگودئن=  خستگی درکردن
_ لَکَنده=  خسته
_ لَکَنده بوئن=  هسته شدن
_ لَکَنده گودئن=  خسته کردن
_ مَه- گیتئن=  ماه گرفتگی(خسوف)
_ جه-نَس=  خسیس
_ چه-هَر- کونج=  چهار گوش
_ خوشکه-بار=  خُشکبار
_ خوشک-بوئن=  خُشک شدن
_ خُشک-گودئن=  خُشک کردن
_ خوشکَه=  دستمزد(فقط پول)
_ دوآتشه=  خُشکه/نوعی نان
_ سَف=  خطا
_ مو-قص-صر=  خطاکار
_ خط-زئن=  خط زدن
_ خط- کشئین=  خط کشیدن
_ شُوْ-پَر=  خُفاش
_ خول=  خُل/دیوانه/ ابله

 

یک پاسخ ارائه کنید