لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی36

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَهَن- وَلَه= خمیازه

_ خُم=  کوزه
_ هَه-چَه-مونئین=  خَم کردن
_ هَه-چَم-سَن=  خَم شدن
_ دَهَن-وَلَه=  خمیازه
_ کَجه- بْو=  خمیده
_ خمیر- گیتَئن=  خمیرکردن
_ خَنده-دَر=  خنده آور
_ خونَک=  خُنک
_ خونَک- بوئن=  خُنک شدن
_ خونَک- گودئن=  خُنک کردن
_ بَخو-ته= خوابیده
_ خُوْ=  خواب
_ خُو-بَده=  خواب دیده
_ شورتی- فورتی-خُوْ= خواب آشفته
_ خَبْ آلود=  خواب آلود
_ خُوْ-اَمئن=  خواب آمدن
_ خُوْ- دئبن=  خواب دیدن
_ خَوْ- شوئن=  خواب رفتن
_ خُوْ- گودئن=  خواب کردن
_ جَه-ی-خُوْ=  خوابگاه
_ خواخور=  خواهر
_ پیله- خواخور=  خواهر بزرگ
_ خواخور-زه=  خواهر زاده
_ زَن- خواخور=  خواهر زن
_ شو-خواخور=   شوهر خواهر
_ به-خَی-نه-خَی=  خواه، ناخواه

 

یک پاسخ ارائه کنید