لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی40

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَربَچه/دریچه= پنجره

_ اَوْ-بون=  دُرنا(پرنده)
_ دَر- بون=  دروازه بان
_ دو-رُغ- گوتَن=  دروغ گفتن
_ دی-رین=  دَرون
_ مخلوت=  درهَم
_ وَراشین- دَراشین=  آشفته/نامرتب
_ وَرَه=شین-بَزه=  درهم، برهم بودن/آشفته بودن
_ وَرَاشینْ- قَلِه- بوئن=  درهم، برهم شدن/ آشفتگی
_ وَرَا-شین-زئین=  درهم، برهم کردن/آشفته کردن
_ دَر-بَچه=  دریچه
_ چَرت و پَرت=  سخن یاوه-دری، وری
_ دوز=  دُزد
_ دوز- دوزی=  دُزدکی
_ یواشه-ی-نیگا-گودئن=  دُزدکی نگاه کردن
_ دو-زئین-جا=  دُزدگاه ( محل دُزدی)
_ دو-زی=  دُزدی
_ دوزی-گودئن=  دُزدی کردن
_ دَس=  دست
_ دَس=  درعبارت؛ یک دست لباس/یک دست فنحان و..
_ بَموته=  دست آموز
_ دَس-کَشئین=  دست از کار کشیدن
_ دَس- تودئن=  دست انداختن/مسخره کردن
_ دَست-دیرازی=  دست اندازی
_ دَس-بَف=  دست بافت
_ دَس-ویتئن=  دست برداشتن
_ دَس-بَند=  دستبند

یک پاسخ ارائه کنید