لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی48

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

یه قَرون= یک قران/ یک ریال

 

_ روسیفید- بُون=  روسفید شدن
_ روسیفید- گودَن=  روسفید کردن
_ ویْ-تَن=  روشن شدن (روشن شدن آتش)
_ روشَنَ-بون=  روشن شدن (روشن شدن جایی)
_ روغَن-پَس دَن=  روغن پس دادن
_ بیزَر- بون=  روگردان شدن
_ رو- گیتَن=  روگرفتن(روی خودرا پوشاندن)
_ یگ-جا=  روی هم
_ ویلَ بون=  رها شدن
_ وبلَََ گودَن=  رها کردن
_ وَره-دَن=  رها کردن
_ مکرحیله= ریا
_ دورو=  ریاکار
_ قَرون=  ریال
_ یه قَرون=  یک قران(یک ریال)
_ بریز-بَپَش=  ریخت و پاش
_ اینّی اینّی-بون=  ریز ریز شدن
_ اینّی اینّی- گودَن=  ریزریز کردن
_ کَل-سَن=  ریزش
_ فو-وُن=  ریزش کردن
_ لَفَند=  ریسمان
_ لَفَند باز=  ریسمان باز
_ لَفَند- تُوْ=  ریسمان باف
_ لَفَند- تُوْ=  ریسمان تاب
_ لَلَشوئن=  ریسه رفتن/ از خنده یا گریه، از حال رفتن
_ بوز-ریش=  ریش بُزی
_ گَرد- ریش=  ریش توپی

یک پاسخ ارائه کنید