لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی49

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

( کَس= زاغ)/مثال؛ کَسَ چیشم= چشم زاغ

_ مَسخَره=  ریشخند
_ مسخَره گوذَن=  ریشخند کردن
_ ریش اَردن=  ریش درآوردن
_ ریش-دَر=  ریشو
_ خُشکه- بو-ریشه=  ریشه خُشک شده
_ ریشه-دَن=  ریشه دواندن
_ ریشه- گودَن=  ریشه کردن
_ ریشه کَن- بون=  ریشه کن شدن
_ ریشه کَن- گودَن=  ریشه کن کردن
_ شَکَم رویی=  اسهال
_ شین=  ریگ
_ شین زار=  ریگزار
_ زَر-زدَن=  زاری کردن
_ کَس=  زاغ
_ سهِ-کَلاج=  زاغ
_ زولو=  زالو
_ زولو- توْدَن=  زالو انداختن
_ زونه=  زانو
_ زونه-بَند=  زانو بند
_ دوکونده- زونه نیشتَن=  زانو زدن
_ زَه-سَن=  زابمان
_ بَزَسَه – زَنه-ی=  زائو
_ زَبون=  زبان
_ زَبون- دیراز=  زبان دراز

یک پاسخ ارائه کنید